Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs

Nederlandse kamer van 26 september 2017

De Vlaamse overheid kent aan de gewone basisscholen extra lestijden toe voor kansarme leerlingen. Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat in een tijdspanne van vijf jaar de kansen van kansarme leerlingen in vergelijking met die van kansrijke leerlingen nauwelijks zijn verbeterd of zelfs zijn verslechterd. Het Rekenhof onderzocht ook wat een school met veel kansarme leerlingen succesvol maakt. Draagvlak in het leerkrachtenteam, ouderbetrokkenheid en leerlingvolgsysteem komen prominent als succesfactoren naar voren.