Fonds voor de Beroepsziekten - Vergoedingstermijnen

algemene vergadering van 29 augustus 2012

In zijn verslag aan het federaal Parlement onderzoekt het Rekenhof de termijnen die het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) hanteert om de aanvragen tot schadeloosstelling te behandelen. Het stelde een vertraging vast ten opzichte van de termijnen die het handvest van de sociaal verzekerde voorschrijft en de termijnen die zijn opgenomen in de opeenvolgende bestuursovereenkomsten van het FBZ. De gemiddelde beslissingstermijn voor de eerste aanvragen tot schadeloosstelling bedraagt meer dan 350 dagen, terwijl het handvest van de sociaal verzekerde een maximum termijn van 120 dagen voorschrijft.