Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van decreet tot houdende de eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten en van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

algemene vergadering van 15 april 2014