Pensioenen met een buitenlands element

algemene vergadering van 16 maart 2016

Het Rekenhof heeft een verslag voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers waarin het de behandeling door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) van de “pensioenen met een buitenlands element” heeft onderzocht. Bij deze pensioendossiers gaat het om toekomstige gerechtigden van een Belgisch pensioen die in het buitenland wonen en/of buitenlandse pensioenrechten hebben. Het Rekenhof onderzocht of de procedures bij de RVP en het RSVZ zorgen voor een correcte en efficiënte behandeling van die pensioendossiers en of de beide instellingen daarbij een kwaliteitsvolle en transparante dienstverlening garanderen. Het concludeerde dat de procedures niet alle risico’s op laattijdige of onverschuldigde pensioenen of betalingen volledig afdekten. De instrumenten van beide instellingen om de (behandelings)termijnen op te volgen, waarborgden geen tijdige behandeling van die aanvragen. Bovendien hinderden de verschillende toekenningsprocessen bij de RVP en het RSVZ, bij aanvragen met een gemengde loopbaan, de toepassing van die termijnen. Voorts bemoeilijkte het ontbreken van elektronische gegevensuitwisseling tussen de landen of van koppelingen met buitenlandse databanken de informatisering van de processen en van de controles. Tot slot identificeerde het Rekenhof enkele verbeterpunten op het vlak van communicatie en klachtenbehandeling.