Vennootschapsbijdrage

algemene vergadering van 9 juli 2014

In zijn verslag aan het federale parlement wijst het Rekenhof op tekortkomingen in de regelgeving en de procedures over de vennootschapsbijdrage. Dat is de bijdrage die de vennootschappen die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners sinds 1 juli 1992 betalen. De bijdrage wordt geïnd door de socialeverzekeringsfondsen en de Nationale Hulpkas en doorgestort naar het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) voor de financiering van het globaal beheer van de zelfstandigen. Ze leverde 210 miljoen euro op in 2012. Het Rekenhof stelde ook vast dat de controle op de socialeverzekeringsfondsen beter kan en dat het systeem beter zou moeten worden opgevolgd en geëvalueerd. Het beveelt aan na te gaan welke aanpassingen de inning van vennootschapsbijdrage efficiënter kunnen maken, onder andere in het licht van een arrest van het Grondwettelijk Hof die deze bijdrage als belasting heeft gekwalificeerd.