Bescherming van drinkwater uit grondwaterwingebieden

Nederlandse kamer van 16 augustus 2017

Het Rekenhof onderzocht of de Vlaamse overheid de bodemverontreiniging in de buurt van grondwaterwingebieden van drinkwatermaatschappijen aanpakt: bodemverontreiniging kan het grondwater immers aantasten. Het vergeleek de toestand in de beschermingszones met de rest van Vlaanderen, waar de historische bodemverontreinigingen tegen 2036 moeten zijn aangepakt. Uit dat onderzoek blijkt dat het in kaart brengen van de risicogronden door de gemeenten na 20 jaar een goed resultaat oplevert bij de gemeenten met een beschermingszone, maar nog niet bij de overige gemeenten. Het onderzoeken en opstarten van de saneringen van de risicogronden in de beschermingszones gebeurt methodisch onder impuls van de OVAM. De instelling ontwikkelde ook een integraal plan voor de verdere aanpak van risicogronden in de rest van Vlaanderen, maar dat plan wordt gehypothekeerd o.m. omdat de gemeentelijke inventarissen volledig af moeten zijn en omdat het aanzienlijke financiële inspanningen vergt.