Toelagen en vergoedingen aan het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken

algemene vergadering van 16 oktober 2013

Het Rekenhof heeft de personeelstoelagen onderzocht die de FOD Binnenlandse Zaken toekent. Hoewel geen grote misbruiken werden vastgesteld, worden de reglementaire voorwaarden toch niet in alle gevallen nageleefd. Zo blijven sommige personeelsleden ten onrechte toelagen genieten wanneer ze langdurig afwezig zijn wegens ziekte en worden toelagen toegekend aan personeelsleden die er formeel geen recht op hebben. In een aantal gevallen blijkt de regelgeving achterhaald. Het Rekenhof stelde vast dat de arbeidstijdregeling bij de Civiele Veiligheid en het Crisiscentrum op een efficiëntere wijze kan worden georganiseerd en doet tot slot aanbevelingen om de interne controle te verbeteren.