Deugdelijk bestuur bij PMV

Nederlandse kamer van 13 december 2016

Het Rekenhof onderzocht in hoeverre het bestuur van Participatiemaatschappij Vlaanderen nv, die een complexe structuur kent en aanzienlijke overheidsmiddelen beheert, beantwoordt aan de eisen van deugdelijk bestuur. Het stelde vast dat de Vlaamse overheid en PMV reeds een aantal stappen ondernamen voor de implementatie van goed bestuur maar dat nog verdere acties nodig zijn. Zo vult de Vlaamse overheid haar eigenaarsrol onvoldoende in, en voerde zij geen duidelijke scheiding door tussen haar verschillende rollen als eigenaar, klant, beleidsbepaler en marktreguleringsinstantie. Voorts zijn er onvoldoende garanties voor de onafhankelijkheid en competentie van de diverse bestuursorganen en vullen die organen hun taken meestal onvolledig in. Het ontbreekt bij PMV ten slotte aan een toereikende interne controle en aan transparantie over de eigen werking.