Invoering van de nieuwe geldelijke loopbaan voor federaal overheidspersoneel

algemene vergadering van 16 januari 2019

In zijn verslag aan het federale parlement onderzocht het Rekenhof de nieuwe geldelijke loopbaan voor de federale ambtenaren. De overheidsdiensten blijken deze complexe materie goed te beheersen. Door de vele overgangsbepalingen zal de complexiteit de eerstvolgende jaren wel nog toenemen. Een maximale kennisoverdracht moet dus gegarandeerd worden. Het gebruik van twee afzonderlijke loonmotoren (één voor de federale overheidsdiensten en één voor de instellingen van de sociale zekerheid) is in dat opzicht niet efficiënt. Verder blijkt dat de FOD Financiën de oude regelgeving over weddesupplementen niet correct toepaste; de voordelen die op die manier werden toegekend, blijven nu echter als overgangsmaatregel behouden. Tot slot blijkt de FOD Beleid en Ondersteuning de nieuwe regelgeving maar beperkt te omkaderen. De minister van Ambtenarenzaken heeft daarvoor verbeteringen aangekondigd.