Organisatie van de controleacties in de personenbelasting

algemene vergadering van 14 januari 2015

In zijn verslag aan het federale parlement evalueert het Rekenhof hoe de fiscus de controleacties in de personenbelasting heeft georganiseerd. Uit het onderzoek blijkt dat de centrale selectie van de te controleren dossiers in principe garandeert dat alle belastingplichtigen met een zelfde risicoprofiel theoretisch evenveel kans hebben om geselecteerd te worden voor controle, maar dat de kans om effectief gecontroleerd te worden sterk afhangt van de controlecapaciteit van de lokale controledienst. STIRCO, de toepassing die werd ontwikkeld voor het beheer van het controleprogramma en voor de digitalisering van het controledossier, is nog voor verbetering vatbaar. Ze wordt niet als gebruiksvriendelijk en performant ervaren en heeft te weinig aandacht voor de noden van het lokale niveau. Verder is ze te veel verweven met de toepassing die de beheersverrichtingen automatiseert, waardoor steeds in twee systemen tegelijk moet worden opgezocht.