Minnelijke schikkingen bij fiscale misdrijven

algemene vergadering van 14 mei 2015

Het Rekenhof heeft de resultaten van zijn onderzoek naar de minnelijke schikkingen bij fiscale misdrijven voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dat onderzoek ging het na of de fiscus de voorstellen tot minnelijke schikking van de procureur des Konings op uniforme wijze behandelt en die voorstellen systematisch registreert en rapporteert.