Privacyverklaring


Privacyverklaring ten aanzien van bezoekers

Deze privacyverklaring is bedoeld om de bezoekers van de website van het Belgische Rekenhof te informeren


Privacyverklaring met betrekking tot de wettelijke opdrachten van het Rekenhof

Deze verklaring beschrijft de manier waarop het Rekenhof in het kader van zijn wettelijke opdrachten de persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben en welke rechten u heeft, wanneer het Rekenhof uw persoonsgegevens verwerkt.