Publicaties raadplegen

 

Consultatie Rekenhof

Wenst u online de lijsten van de mandaten, ambten en beroepen 2018 (aangiftejaar 2019) te raadplegen, of de lijsten van mandatarissen die in gebreke zijn gebleven met hun mandatenlijst en/of vermogensaangifte?

Het Rekenhof publiceert de lijst van mandaten, ambten en beroepen van personen die in 2018, al dan niet gedurende het hele jaar, een aangifteplichtig mandaat of ambt hebben uitgeoefend en die deze mandatenlijst hebben ingediend;

Deze lijst bevat de naam en voornaam van de mandataris, alle aangegeven mandaten, ambten en beroepen (instelling en benaming mandaat), eventuele begin of einddatum en de bijhorende vergoeding (brutobedrag of vork).

Deze lijst geeft per mandataris de mandaten alfabetisch per instelling weer. Bovendien kan deze lijst via een zoekmotor worden geraadpleegd per mandataris of per instelling waarin een mandaat werd uitgeoefend.

Het Rekenhof publiceert eveneens de lijst van aangifteplichtigen die hun mandatenlijst niet hebben ingediend en de lijst van aangifteplichtigen die hun vermogensaangifte niet hebben ingediend.

Op deze lijsten worden de naam en voornaam van de mandatarissen vermeld, en de gemeente waar ze zijn gedomicilieerd.

De publicatie op de website van het Rekenhof betreft enkel de mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in 2018.

De informatie betreffende de jaren 2004 tot 2017 is beschikbaar in het Belgisch Staatsblad.

Consultatie Belgisch Staatsblad

Wenst u de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijst van mandaten, ambten en beroepen te raadplegen, of de lijsten van mandatarissen die in gebreke zijn gebleven met hun mandatenlijst en/of vermogensaangifte?

In het Belgisch Staatsblad wordt de lijst van mandaten, ambten en beroepen alfabetisch op naam van de mandataris gepubliceerd. Per mandataris worden de mandaten alfabetisch per instelling weergegeven.

De publicaties betreffende de mandaten, ambten en beroepen die zijn uitgeoefend in de voorgaande jaren, bevatten geen informatie met betrekking tot de vergoedingen.

Pers

Korte schets van de opdrachten en verantwoordelijkheden van zowel het Rekenhof als de mandatarissen bij het tot stand komen van deze publicatie en informatie over de ingrijpende wijzigingen die in het afgelopen jaar dienden te worden doorgevoerd op uitdrukkelijke wens van de wetgever (uitbreiding van toepassingsgebied, nieuwe publicatiedatum, invoeren van elektronische aangifte en publicatie van vergoedingen).

Concrete informatie over de gepubliceerde lijsten op 14 februari 2020.