Publicaties raadplegen

 

Het Rekenhof publiceert jaarlijks uiterlijk op 15 februari de lijst van mandaten, ambten en beroepen van personen die, al dan niet gedurende het hele jaar, een mandaat of ambt hebben uitgeoefend op grond waarvan ze een mandatenlijst moeten indienen.

Zoekmotor
Lijst

Deze informatie kan via een zoekmotor worden geraadpleegd per mandataris of per instelling waarin een mandaat werd uitgeoefend. De gegevens over de mandaten uitgeoefend vanaf 2018 zijn beschikbaar.
 

Deze informatie is eveneens beschikbaar als overzicht van alle mandatenlijsten. Dit overzicht is alfabetisch op naam van de mandataris gepubliceerd. Per mandataris worden eerst de mandaten weergegeven op grond waarvan een mandatenlijst moet worden gepubliceerd, dit in functie van een dalende belangrijkheid van die mandaten. Vervolgens komen alle overige mandaten, functies en beroepen van de betrokken mandataris in alfabetische volgorde per instelling. Deze overzichten worden vanaf heden niet meer in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 

De publicaties betreffende de mandaten, ambten en beroepen die vóór 2018 zijn uitgeoefend, bevatten geen informatie over de vergoedingen.


Het Rekenhof publiceert eveneens de lijst van aangifteplichtigen die hun mandatenlijst niet hebben ingediend en de lijst van aangifteplichtigen die hun vermogensaangifte niet hebben ingediend. Deze lijsten worden vanaf heden niet meer in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Elke verwerking van deze gepubliceerde gegevens valt in regel onder de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Pers

Korte schets van de opdrachten en verantwoordelijkheden van zowel het Rekenhof als de mandatarissen bij het tot stand komen van deze publicatie.

Concrete informatie over de gepubliceerde lijsten op 15 februari 2023.