Actua

Controlecompendium

Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt

28 juni 2018

Op 28 juni 2018 heeft de Europese Rekenkamer (ERK) namens het Contactcomité van de hoge controle-instanties (HCI's) van de EU een overzicht gepubliceerd van het werk van openbare controle-instanties in de hele EU met betrekking tot maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid en ter bevordering van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit controlecompendium was gebaseerd op controleverslagen van de HCI’s van 13 EU-lidstaten, waaronder het Belgische Rekenhof, en de ERK uit de periode 2013 2017.

Een hoog werkgelegenheidsniveau is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europa 2020-strategie en aanzienlijke overheidsmiddelen worden door de lidstaten geïnvesteerd in de aanpak van jeugdwerkloosheid en het creëren van banen voor jongeren. Deze investeringen worden vaak ondersteund met EU-financiering.

Het controlecompendium bevat achtergrondinformatie over recente trends op het gebied van jeugdwerkloosheid in Europa en de rol van de EU en haar lidstaten in de aanpak van dit probleem. Daarnaast illustreert het hoe openbare controle-instanties in de EU ertoe hebben bijgedragen dat de nationale en EU-middelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid doeltreffend worden besteed. Het compendium bouwt voort op recente controlewerkzaamheden van de HCI’s van 13 EU-lidstaten (België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk) en de ERK. Door de HCI's werden belangrijke prestatiekwesties behandeld, waarbij de nadruk werd gelegd op de doelmatigheid, doeltreffendheid en/of zuinigheid van de uitgevoerde beleidslijnen, programma’s en projecten op het gebied van werkgelegenheid. Zij onderzochten onderwerpen zoals de omzetting van werkgelegenheidsbeleid in de praktijk, de aanpassing van onderwijssystemen, de verbetering van maatregelen voor het vinden van werk, monitoringsystemen en programma’s voor directe banen, waarbij in sommige gevallen een internationale analyse werd gegeven.

Het controlecompendium is in 24 EU-talen beschikbaar op de website van het Contactcomité van de EU ( https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_AUDIT_COMPENDIUM/CC-AUDIT_COMPENDIUM_NL.pdf ).